Spirituality

Spirituality – Tamil people’s culture and their devotional festival-related information will be given through this category.

Spirituality

தழிழர்களின் வாழ்வுடன் இணைந்த பஞ்சாங்கம் எனும் வானியல் நூல்

பஞ்சாங்கம் பார்க்கும் நடைமுறைகள் தமிழ் மக்களின் வாழ்வில் ஆழமான கலாச்சார முக்கியத்துவத்தை கொண்டுள்ளது. ஆனால் இன்றைய இளம் தலைமுறையினர் பஞ்சாங்கம் பார்ப்பது பற்றி எதுவும் அறியாதவர்களாகவே உள்ளனர்.

Read More
Spirituality

இலங்கையில் உள்ள பஞ்ச ஈஸ்வரங்கள்

அறிமுகம் இந்தியாவைப்போன்றே இந்துக்களின் புரதான கோவில்கள் இலங்கையிலும் இருக்கின்றது அதற்கான ஆராய்ச்சியாளர்களின் பதில் என்னவெனில், ஒரு காலத்தில் இலங்கைக்கும் இந்தியாவின் தென்பகுதிக்கும் இடையில் நெருக்கமான தொடர்பு இருந்ததாகவும்

Read More